Inovační vouchery

Co je inovační voucher a k čemu slouží?

Inovační voucher je finanční nástroj na podporu firem z Karlovarského kraje, které chtějí inovovat své produkty, procesy, nebo služby a potřebují k tomu využít služeb výzkumných organizací a jejich odborníků. Za tento voucher firmy mohou zakoupit službu v oblasti inovací a dát tak svému podnikání nový rozměr. Je to rychlá, flexibilní podpora s individuálním přístupem ke každé firmě.

Kdo je poskytovatelem inovačního voucheru?

Poskytovatelem dotace je Karlovarský kraj, administrátorem dotačního titulu Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.

Kdo o něj může žádat?

Žadatelem o inovační voucher může být firma, která splňuje standartní požadavky pro udělení veřejné podpory, kromě toho musí naplňovat status malého, středního, případně i velkého podniku a musí mít sídlo v Karlovarském kraji.

Jaká je výše podpory?

Minimální výše podpory činí 10.000Kč a maximální částka poskytnuté dotace je stanovena ve výši 170.000 Kč na jeden projekt. Inovační vouchery Karlovarského kraje jsou jako jediný dotační titul s tímto zaměřením každoročně vyhlašovány bez nutné finanční spoluúčasti. To ve své podstatě znamená, že úspěšný žadatel (malý a střední podnik) dosáhne za předpokladu celkových nákladů projektu nepřesahujících 170.000 Kč na 100% financování svého projektového záměru.

Co je potřeba udělat?

Na začátek je potřeba mít jasně definovaný projekt, který přinese další rozvoj Vaší firmy. Pak už stačí poptat jen služby výzkumných organizací, vyplnit elektronickou žádost o poskytnutí dotace a připravit požadované přílohy.

Jak probíhá hodnocení projektových záměrů?

Vyhodnocení žádostí probíhá na základě předem stanovených hodnotících kritérií, která naleznete spolu s podrobnými informacemi o dotačním titulu na našich webových stránkách. Kontrola zahrnuje kontrolu formální a věcnou. Věcnou kontrolu pak provádí komise sestavená z odborníků. Celý proces hodnocení žádosti netrvá déle než 60 pracovních dní.

Kdy může podnikatel zahájit práci s výzkumnou organizací?

Spolupráce může začít praktický okamžitě po předložení žádosti o Inovační voucher. Je potřeba brát ale v potaz, že bez schválení žádosti není Karlovarský kraj, coby poskytovatel dotace povinný tuto dotaci uznat a proplatit. Firma tak na sebe bere určité riziko. Jistotu převodu finančních prostředků má až po schválení žádosti Radou Karlovarského kraje a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Obdržení platby před realizací projektu je v tomto případě velmi příjemným bonusem. V praxi to znamená, že na realizaci svého projektu nemusíte mít předem vyčleněné finance, ty vám Karlovarský kraj poskytne hned po podpisu smlouvy. Až v závěrečném vyúčtování budeme ověřovat, zda jste finance využili v plném rozsahu a v souladu s projektovou žádostí.

Co mi Inovační voucher přinese?

Je prokázáno, že úzká spolupráce firem a poskytovatelů znalostí (tj. výzkumná organizace) razantně zvyšuje konkurenceschopnost právě díky využití know-how odborníků z výzkumného sektoru. Inovační vouchery Karlovarského kraje podporují nejen první spolupráci s výzkumnými organizacemi, ale i pokračování již probíhajících kooperací.

Kde se dozvím aktuální informace o vyhlášení programu?

Pro více informací sledujte náš web (záložka Regionální inovační systém) a náš Facebook.

S kým mohu konzultovat svůj projektový záměr?

Šárka Harušťáková
Projektová manažerka
sarka.harustakova@karp-kv.cz
+420 728 971 023

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.