Kreativní vouchery – pro žadatele

Co je kreativní voucher?

Kreativní voucher je finanční nástroj na podporu spolupráce firem a subjektů působících v oblasti Kulturně kreativních odvětví (kreativců). Účelem kreativního voucheru je navrhnout kreativní řešení nebo zefektivnit prezentaci, vzhled i funkčnost produktu, procesu nebo služby směrem ke klientům žadatele.

Kreativní vouchery

Kdo je poskytovatelem?

Poskytovatelem dotace je Karlovarský kraj, administrátorem dotačního titulu Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.

Kdo o něj může žádat?

Žadatelem může být fyzická osoba podnikající, nebo právnická osoba, která má místo/sídlo podnikání, nebo provozovnu prokazatelně působící na území Karlovarského kraje.

Jaká jsou podporovaná odvětví?

Interiérový design
 • grafické návrhy interiérů, realizace interiérového designu (jako celku, prostor)
Fotografie
 • tvorba komerčních fotografií (portrétní, produktové, krajinářské, makrofotografie apod.)
Grafický design
 • výstupem je značka, vizuální styl, kulturní, společenský a informační plakát, knihy, noviny, umělecké publikace, katalogy, časopisy, formuláře, vizuální poutače, design jednotlivých částí obalů apod. (primárně s použitím softwarových nástrojů), typografie
Film, video, videospot, audiospot
 • tvorba a produkce hudby, audiospotů, hraných či grafických videospotů apod.
Informační a komunikační technologie
 • (mobilní aplikace, vývoj softwaru, multimediální prezentace, rozšířená a virtuální realita atd.) - může zahrnovat počáteční analýzu, konzultaci návrhů, tvorbu vizuální podoby aplikací a softwaru a struktury, programování, výrobu a formátování obsahu, realizaci, provoz, aktualizace a monitoring, UI design
Marketing
 • spolupráce na tvorbě vize, dlouhodobých marketingových cílů, segmentace, marketingového plánu, brandingu, vizuální identity apod.
Online marketing
 • PPC, SEO, obsahový marketing, e-mailing, sociální sítě…
Práce s texty
 • copywriting, literatura, knižní trh
Produktový a průmyslový design
 • proces navrhování produktů, kompletního obalového designu
 Výtvarná umění, ilustrace
 • malířství, sochařství, architektura, umělecká fotografie, nová výtvarná umění, performance apod.
Webdesign
 • tvorba webových stránek, jejich optimalizace apod.
PR
 • vztah s veřejností s eliminací nákupu masových mediálních prostředků


Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše podpory je 10.000 Kč.
 • Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 100. 000 Kč.
 • Míra podpory může činit maximálně 80% uznatelných nákladů projektu. 20% z celkového objemu zakázky si hradí žadatel z vlastních finančních zdrojů.


Jak získat kreativní voucher?

1) Změna - Zamyslete se, co Vaše firma potřebuje

2) Výběr kreativce - Vyberte si z Galerie kreativců s kým chcete spolupracovat

3) Návrh spolupráce - Připravte společně s kreativcem znění nabídky poskytovatele služeb (povinná příloha k žádosti o dotaci)

4) Případná konzultace projektového záměru - Oslovte projektového manažera, který Vám zodpoví všechny Vaše dotazy.

5) Elektronické podání žádosti

 • Zaregistrujte se v elektronickém systému Karlovarského kraje (Portál občana), vyberte příslušný dotační program (Program rozvoje konkurenceschopnosti KK – podprogram 2 Kreativní vouchery), vyplňte a finalizujte svou žádost.  
 • K elektronické žádosti můžete připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle).
 • Pokud nemáte k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musíte elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a do 10 dnů od ukončení příjmu elektronických žádostí doručit na podatelnu Karlovarského kraje.

6) Hodnocení projektů

 • Kontrola předložených projektových žádostí zahrnuje kontrolu formální a věcnou, přičemž chyby formálních náležitostí jsou považovány za opravitelný údaj.
 • Při jejich zjištění vyzveme žadatele k odstranění či doplnění.
 • V případě chyb zjištěných při věcné kontrole (nezpůsobilý žadatel, nezpůsobilé výdaje projektu, apod.) je projekt vyřazen.
 • Po ukončení administrativní kontroly jsou podané projekty předloženy k finálnímu schválení Radě Karlovarského kraje.
 • Následně dojde k vyrozumění žadatelů o výsledku hodnocení.
 • Úspěšní žadatelé jsou poté kontaktováni k podpisu smluv, s čímž je spjaté odeslání finančních prostředků na realizaci projektů.


Kdy může podnikatel zahájit spolupráci?

Spolupráce může začít prakticky okamžitě po předložení žádosti o kreativní voucher. Je potřeba brát, ale v potaz, že bez schválené žádosti není Karlovarský kraj, co by poskytovatel dotace povinný tuto dotaci uznat a proplatit. Žadatelé tak na sebe berou určité riziko. Jistotu převodu finančních prostředků mají až po schválení žádosti Radou Karlovarského kraje a podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Kde se jsou dostupné podrobné informace o vyhlášení programu?

Podmínky vyhlášené výzvy Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 2 kreativní vouchery jsou k dispozici zde.

Co když se žadatel přihlásí a žádost není schválena?

Tato situace skutečně může nastat. Pak je zapotřebí buď počkat na případné vyhlášení další výzvy a připravený projekt podat znovu, nebo projekt zrealizovat z vlastních zdrojů. Ve chvíli podání žádosti již žadatel vidí potenciální přínos spolupráce, a proto by měl zvážit, zda spolupráce s kreativcem využít a do příští výzvy přihlásit další projekt, který může na jistě úspěšnou spolupráci navázat.

S kým mohu konzultovat svůj projektový záměr?

Šárka Harušťáková
Projektová manažerka
sarka.harustakova@karp-kv.cz
+420 728 971 023


Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.