Asistenční vouchery

Co je Asistenční voucher a k čemu slouží?

Připravujete strategický projekt v Karlovarském kraji a potřebujete finanční injekci na přípravu ve formě přípravy žádosti o dotaci do národního nebo mezinárodního programu, odborných studií, analýz či jiných podkladů potřebných pro úspěšnou realizaci? Pak je tu pro Vás Asistenční voucher, který Vám pomůže zaplatit tyto výdaje.

Kdo může žádat?

Žadatelem může být veřejnoprávní i soukromoprávní subjekt se sídlem či pobočkou na území Karlovarského kraje. Projekt musí být v souladu s RIS3 strategií Karlovarského kraje a naplňovat její cíle.

Co můžete Asistenčním voucherem uhradit?

Zpracování projektové žádosti o podporu do relevantní výzvy dotačních programů na národní či evropské úrovni, zpracování odborných studií, analýz, průzkumu trhu, rešerší, mapování, marketingového průzkumu, expertních posudků, jiné analytické a koncepční práce, zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů (cost benefit analýza) atp.

O kolik můžete žádat?

Minimální částka dotace je 100 000 Kč a maximální částka je 300 000 Kč. V rámci asistenčního voucheru není vyžadována žádná spoluúčast ze strany žadatele. Úspěšný žadatel tak dosáhne za předpokladu celkových nákladů projektu nepřesahujících 300.000 Kč na 100% financování svého projektového záměru.

Podrobné podmínky výzvy naleznete zde.

Dotační program Asistenční vouchery je vyhlašován v rámci projektu „Smart Akcelerátor 2.0“, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, který je spolufinancován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.