Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací

Jak být atraktivním regionem pro své obyvatele a čím oslovit zejména mladou generaci? Také tomuto tématu se v řadě svých aktivit věnujeme. Jednou z nich je realizace výzkumného projektu „Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací“. Do projektu jsou zapojeny výzkumné týmy reprezentující regiony nejvíce postižené depopulací. Společně s partnery z Univerzity Tomáše Bati, Technologického inovačního centra ve Zlíně a města Jeseník se snažíme hledat cesty, jak region zatraktivnit pro mladé obyvatele narozené mezi lety 1991 a 2010 (tzv. generace Z).

Generaci Z je třeba věnovat náležitou pozornost především proto, že jde o generaci zcela odlišnou od těch předchozích. Byla a je formována jinými historickými událostmi a má tudíž odlišné postoje, potřeby a očekávání v soukromé i pracovní sféře. Nezná svět bez digitálních technologií, internetu a sociálních sítí.

Cílem projektu je identifikovat potřeby, hodnoty a postoje mladé generace v regionech postižených odlivem obyvatel a následně umožnit regionálním aktérům na ně reagovat.

Kromě zjištění potřeb je pro nás velmi důležité zjistit i očekávání cílové skupiny – generace Z v těchto dnes se vysídlujících oblastech a uchopení zmíněných potřeb ze strany regionálních aktérů a elit. Verifikace poptávky prostřednictvím dotazníkového šetření u zástupců generace Z a vytvoření SW aplikace, která by měla napomoci k rozvoji dané metropolitní oblasti.

Průběh a výstupy výzkumného projektu (06/2020 – 9/2022)

1.etapa (6-12/2020):
 • Analytika, rešerše sekundárních dat
 • Depopulace v zemích V4 a v vybraných zemích EU
 • Metropolitní oblasti, spolkové obce
 • Potřeby obyvatel generace Z (karierní, volnočasové, nové potřeby vyplývající z potenciálu digitalizace – AI, AR/VR atp.
 • Brandbuilding měst a metropolitních oblastí

2. etapa (1-4/2021):
Kulaté stoly se stakeholdery v území na téma:
 • Územní identita, veřejná správa, regionální marketing
 • Vzdělávání a příprava na povolání
 • Zaměstnání, podnikání a dojížďka za prací
 • Volnočasové aktivity
 • Bydlení
 • Životní prostředí a veřejný prostor

3. etapa (4-8/2021):
 • Příprava kvantitativní fáze socioekonomického výzkumu pro sběr primárních dat

4. etapa (9-12/2021):
 • Dotazníkové šetření v cílové skupině (zejména studentů SŠ)

5. etapa (1-9/2022):
 • Vývoj softwarové aplikace a publikace výstupů projektu
Pro bližší informace se obracejte na:
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.