Zjistili jsme, co přináší lázeňství Karlovarskému kraji!

14. 12. 2022

Lázeňství je zcela jistě doménou Karlovarského kraje, který je díky němu známý po celé České republice i ve světě. Proč tomu tak je? A co tento tradiční obor Karlovarskému kraji přináší? Nejen na tyto otázky jsme se v naší agentuře KARP snažili odpovědět v Analýze přínosů lázeňství pro Karlovarský kraj, jež byla zveřejněna na našem webu i na webu Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (www.ris3kvk.cz).

Cílem této analýzy, která zároveň představuje další výstup projektu Smart Akcelerátor 2.0, bylo ověřit dvě obecně přijímané hypotézy, a to že lázeňství je strategicky významné odvětví pro Karlovarský kraj a zároveň, že Karlovarský kraj je hlavním aktérem v odvětví lázeňství v ČR. Záměrem bylo ověřit tato tvrzení exaktně, na základě dat a konkrétních ukazatelů. Pro tento účel byla shromážděna veřejně dostupná data v kombinaci s daty z průzkumu Lázně očima hostů, která vypovídají o důležitosti lázeňství Karlovarského kraje, a která byla zpracována do tří kapitol dle jednotlivých aktérů lázeňství v Karlovarském kraji, resp. zdrojů regionálních přínosů lázeňství: lázeňské místo, lázeňské zařízení a lázeňský host. V rámci těchto kapitol byly na základě analyzovaných dat identifikovány, případně i vyčísleny, jednotlivé přínosy, které tito aktéři Karlovarskému kraji nebo jeho částem přináší. Příkladem výsledků mohou být konkrétně vyčíslené finanční přínosy lázeňských míst z místních poplatků souvisejících s lázeňstvím, odhad počtu zaměstnanců v tomto odvětví včetně jejich hrubé mzdy, srovnání kvality služeb lázeňských zařízení či počtu lázeňských hostů oproti jiným krajům v ČR nebo odhad výnosů plynoucích z jednoho lázeňského hosta.

Přínosem této analýzy není jen potvrzení výše zmíněných hypotéz, ale i sumarizace jednotlivých datových zdrojů, se kterými lze v tomto odvětví pracovat. Výsledky analýzy lze dále využít při obhajobě odvětví lázeňství v Karlovarském kraji nebo jako podklad pro přípravu nových strategických intervencí či výzkumných záměrů.


Zjistili jsme, co přináší lázeňství Karlovarskému kraji!
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.