Lázně očima hostů

5. 11. 2021

Lázeňství patří mezi specifické domény našeho kraje a je součástí i regionální inovační strategie. Z toho důvodu jsme společně s Institutem lázeňství a balneologie realizovali v září tohoto roku socioekonomický průzkum zaměřený na české lázeňské hosty a potencionální klienty lázní. Zdrojem průzkumu jsou dvě dotazníková šetření – jedno bylo určené pro lázeňské hosty, kteří v posledních letech absolvovali alespoň jeden pobyt, druhé cílilo na potencionální klienty lázní, tedy takové osoby, které v posledních letech žádný lázeňský pobyt neabsolvovali.

Sběr dat probíhal metodou CAWI, tedy sběrem prostřednictvím online panelu. Respondenti byli vybráni do výzkumu na základě kvótních požadavků. Výsledná velikost výběrových souborů je 1 000 v případě stávajícího lázeňského hosta a 2 056 u potenciálního klienta.

Cílem průzkumu bylo zjistit, jak česká populace vnímá lázeňství jako takové. Otázky se zaměřovaly např. na hodnocení služeb lázeňského zařízení nebo infrastrukturu lázeňských míst, způsob výběru lázeňského místa pro pobyt, motivaci pro absolvování lázeňského pobytu nebo vnímání lázeňského pobytu s ohledem na prevenci civilizačních chorob.

V současné době jsou obě šetření vyhodnocována a jejich výsledky jsou průběžně publikovány na informačním serveru lázeňství a balneologie spadata.cz. Výsledky jsou určené především zástupcům lázeňských zařízení a lázeňských míst, kterým může pomoci pro plánování nových strategií pro jejich rozvoj nebo marketing. Zároveň věříme, že některé z výsledků zaujmou i současné (a budoucí) návštěvníky lázní.

K dnešnímu dni jsou zpracována následující témata:

Kromě těchto dílčích výstupů budou některé z výsledků představeny i v připravované Analýze přínosů lázeňství pro Karlovarský kraj, která je zpracovávána v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0.


Lázně očima hostů
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.