Zasedání 9. Inovační platformy pro lázeňství a balneologii

26. 4. 2022

V tomto týdnu proběhlo v podnikatelském inkubátoru KANOV 9. zasedání Inovační platformy pro lázeňství a balneologii a neslo se ve skutečně pracovním duchu.

V úvodu všechny účastníky přivítal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Ing. arch. Vojtěch Franta a informoval o nových členech, kterými jsou zástupci akademické sféry – děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pan PhDr. Lukáš Štich, MBA a prorektor pro vnější vztahy a tvůrčí činnost Vysoké školy tělesné výchovy a sportu (PALESTRA) pan Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA.

V rámci prvního bodu představila Ing. Věra Marková, analytik pro oblast lázeňství a balneologie, průřezově výsledky socioekonomického průzkumu, který realizovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie. Dotazníková šetření cílila jednak na stávající lázeňské hosty a dále na potenciální lázeňské hosty. Vyhodnocení probíhalo celkem v 5 oblastech – lázeňský host, lázeňské místo, lázeňské zařízení, lázeňský pobyt a Covid-19. Kromě dvou souhrnných zpráv byly zpracovány také krátké články umístěné v rubrice „Lázně očima hostů“ na webových stránkách www.spadata.cz. Průběžné výsledky analýzy lázeňských zařízení Karlovarského kraje prezentoval Ing. Ondřej Hruška, RIS3 developer pro lázeňství a balneologii. Přítomné seznámil např. s vlastnickou strukturou, klasifikací podle Hotelstars nebo hospodářskými výsledky za období 2016 až 2020. Následně byly diskutovány navazující aktivity jako socioekonomický průzkum zahraniční klientely nebo analýza lázeňských zařízení na území celé ČR. Předseda inovační platformy Ing. arch. Vojtěch Franta navrhnul zrekapitulovat stěžejní zjištění formou manažerského shrnutí.

Projektový manažer Institutu lázeňství a balneologie Lukáš Moravec, DiS. přiblížil strategický projekt Centrum lázeňského výzkumu, jehož podpora se předpokládá z Operačního programu Spravedlivá transformace. Plánované náklady dosahují cca 325 mil. Kč a realizace by měla trvat až do roku 2026. Hlavním cílem je zajištění podmínek pro provádění nezávislého výzkumu a vývoje v oblasti lázeňství a balneologie Karlovarského kraje. Dílčí projekty jsou tříděny do tří pilířů – lékařské vědy a telemedicína, environmentální vědy, společenské a humanitní vědy.  

Dalším bodem programu bylo představení záměru mapovat inovační potenciál lázeňských zařízení Karlovarského kraje. Ing. Ondřej Hruška okomentoval návrh osnovy strukturovaného rozhovoru se zástupci provozovatelů lázeňských domů. Pan Karel Kalivoda doporučil orientovat se více na plánované inovace. Zmínil rovněž otázku inovací v oblasti energetických úspor lázeňských provozů. Paní Ing. Klára Nýdlová navrhla rozšířit mapování o identifikaci potřeb, jejichž řešení spočívá v zavedení inovace ze strany veřejného sektoru (stát, kraj, obec).

Ing. Ondřej Hruška podal zprávu o stavu příprav manuálů lázeňské péče. Hmatatelným výsledkem úzké spolupráce mezi Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Institutem lázeňství a balneologie je prozatím 5 manuálů. V letošním roce by měla spolupráce pokračovat a předpokládá se zpracování zbývajících 2 manuálů. Vznik manuálů je financován z projektu Smart Akcelerátor 2.0.

Paní Ing. Jitka Ettler Štěpánková informovala o opětovné iniciativě zařadit lázeňství do Národního plánu obnovy. Za tímto účelem je potřeba mít k dispozici dostatečný počet konkrétních projektových záměrů. Pan Ing. František Och informoval o podání projektu Národního centra kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie do programu Národní centra kompetence TAČR. Příprava tohoto projektu Výzkumného ústavu balneologického s pobočkou ve Františkových Lázních byla podpořena asistenčním voucherem Karlovarského kraje.

Na závěr byli členové pozváni na workshop organizovaný Institutem lázeňství a balneologie ve spolupráci s VR Medical na téma Virtuální realita jako součást lázeňské léčby, který se uskuteční koncem května 2022.


Zasedání 9. Inovační platformy pro lázeňství a balneologii
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.