Zapojili jsme se do přípravy Strategie pro sasko-české příhraničí

13. 5. 2024

Je potřeba se neustále posunovat dál a náš region rozvíjet i v oblasti přeshraničních vztahů. Proto jsme se 7.5.2024 zúčastnili jednání projektových partnerů při přípravě projektové žádosti, jejímž cílem je společná Strategie pro sasko-české příhraničí, která bude na základě aktuálních celospolečenských trendů popisovat hlavní cíle přeshraniční spolupráce ve střednědobém výhledu do roku 2035.  

Hlavním úkolem KARPu při vytváření této strategie bude rozvinout vztahy s německými partnery a navrhnout možná témata pro vzájemnou spolupráci a rozvoj našich regionů.

Do přípravy projektu jsou vedle Karlovarské agentury rozvoje podnikání zapojeni zástupci všech tří krajů podél Česko-Saské hranice, euroregiony, Saské státní ministerstvo pro místní rozvoj a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem.  

1715593103-2194457716303855741087557759.jpg

1715593103-209001179454142754563149357.jpg


1715593103-4997825578509191821496328146.jpg

Zapojili jsme se do přípravy Strategie pro sasko-české příhraničí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.