Výroční zasedání Inovační platformy pro lázeňství a balneologii

8. 11. 2022

Na konci října proběhlo v podnikatelském inkubátoru KANOV výroční 10. zasedání Inovační platformy pro lázeňství a balneologii.

Na programu jednání byly nejprve výstupy z Analýzy přínosů lázeňství pro Karlovarský kraj, kterou zpracovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Na základě rozboru dostupných dat byly ověřeny dvě obecně přijímané hypotézy, a sice že lázeňství je strategicky významné odvětví pro Karlovarský kraj a že Karlovarský kraj je hlavním aktérem v odvětví lázeňství v ČR. Ředitelka Institutu lázeňství a balneologie představila plánované výzkumné aktivity v roce 2023 a zmínila rovněž výhledové cíle institutu. Dále byla řešena otázka aktualizace Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie v Karlovarském kraji, která by se mohla stát součástí jednotné koncepce cestovního ruchu připravované Karlovarským krajem. Poté byla podána zpráva o dokončení manuálů lázeňské péče, jejichž vznik byl financován z projektu Smart Akcelerátor 2.0. V závěru se členové platformy shodli na důležitosti a přínosu platformy a na pravidelném setkávání, které by mělo být zajišťováno alespoň 2x ročně z úrovně Karlovarského kraje.

Od roku 2017 se uskutečnilo 10 zasedání, které organizovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Lze konstatovat, že platforma se významným způsobem podílela na formulování Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie v Karlovarském kraji, a nepřímo tak přispěla ke zřízení Institutu lázeňství a balneologie. Pomáhala s výběrem témat, na něž se posléze zaměřily manuály lázeňské péče, poskytovala zpětnou vazbu při přípravách a provádění různých průzkumů a šetření v oblasti lázeňství a balneologie. Zároveň umožnila sdílet výsledky těchto aktivit s cílovými skupinami a obecně tedy sloužila k výměně praktických informací napříč celým odvětvím.


Výroční zasedání Inovační platformy pro lázeňství a balneologii
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.