ÚZEMÍ PO UKONČENÍ TĚŽBY UHLÍ POMŮŽE ŘEŠIT ÚZEMNÍ STUDIE

23. 2. 2021

Karlovarská agentura rozvoje podnikání realizuje společně s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov – východ. Tento dokument by měl pomoci definovat možné scénáře, jak nejlépe postupovat s transformací ekonomiky v území zasažené těžbou hnědého uhlí. Známou skutečností je, že ukončení těžby se velmi rychle blíží, a proto je nezbytně nutné se touto otázkou začít zabývat a začít hledat ta nejvhodnější řešení. Transformace úhelného průmyslu bude velmi složitý proces. Nutnost nahradit tradiční průmyslové obory, které především na Sokolovsku byly potřebné několik desítek let, novým typem průmyslu, bude dlouhodobý proces, který však na počátku potřebuje dostat jasnou vizi.

Zpracovatelem Územní studie je Institut regionálních informací, s.r.o. Brno, který závěrem roku dokončil 1. etapu Průzkumy a rozbory, která se zabývala především shromážděním dostupných podkladů a informací o stavu řešeného a zájmového území, proběhly rozhovory s klíčovými hráči v území a vše bylo přehlednou formou textově a graficky zpracováno.

V únoru letošního roku byla zahájena 2. etapa s názvem Návrh, která by měla definovat již zmiňovaný nástin budoucích potřeb území a návrh rozvojové vize jak pro Mikroregionu Sokolov – východ, tak i pro další zájmové území.

Dohled nad zadáním studie, nad jejím vznikem, a především nad její promítnutím do praxe dohlíží Inovační platforma pro strategické příležitosti, která je složena ze zástupců soukromého sektoru, veřejné správy, středního a vysokého školství, vědecké obce a dalších klíčových partnerů.

Dokument je k dispozici na internetových stránkách Karlovarského kraje.


ÚZEMÍ PO UKONČENÍ TĚŽBY UHLÍ POMŮŽE ŘEŠIT ÚZEMNÍ STUDIE
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.