Proběhlo další zasedání Inovační platformy pro strategické příležitosti

23. 3. 2023

Hlavní hráči z oblasti chemického průmyslu v Karlovarském kraji se ve středu 15. 3. 2023 sešli na zasedání 5. Inovační platformy pro strategické příležitosti. Předmětem jednání byla diskuse k předfinálnímu dokumentu „Technology Foresight“ neboli k výhledové studii chemického průmyslu v Karlovarském kraji. Platforma navázala na říjnové zasedání, kde bylo zadání této studie projednáno.  

Cílem studie je na základě znalosti současného stavu chemického odvětví v Karlovarském regionu a při zmapování vnějších trendů odhadnout budoucí vývoj ve zvolených oborech chemické technologie. Současně je cílem navrhnout doporučení pro sféru komerční, vědecko-výzkumnou i samosprávnou, která budou směřovat k zajištění budoucí prosperity tohoto průmyslu v Karlovarském kraji.  

Zpracovatelem studie je renomovaná technologická platforma SUSCHEM CZ, jejíž zástupci byli na jednání přítomni, studii představili a odpověděli či vysvětlili dotazy. Obdobnou studii tito odborníci zpracovali již v roce 2018 také pro Ústecký kraj.

Účastníci platformy se shodli na velmi kvalitním zpracování studie a obsažení všech oblastí vymezených v zadání. K dokumentu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky. Přání zástupců zúčastněných firem je, aby opatření a pilotní projekty, které studie navrhuje, byly přivedeny do reálného života. To bude úkol nejenom pro veřejný sektor zastoupený Karlovarským krajem, ale především bude vyžadována aktivita ze strany samotných firem.  

Na závěr se účastnici shodli na vytvoření akčního plánu, který bude sledovat naplňování jednotlivých opatření a vývoj v jejich plnění. Ten bude projednán na dalších zasedání inovační platformy.

Studii zveřejníme na našem webu během června 2023.

Proběhlo další zasedání Inovační platformy pro strategické příležitosti
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.