Preference a potřeby mladých lidí v Karlovarském kraji

9. 2. 2021

Jak být atraktivním regionem pro své obyvatele a čím oslovit zejména mladou generaci? Také tomuto tématu se v řadě svých aktivit věnuje Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. Jednou z nich je realizace výzkumného projektu „Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací“. Do projektu jsou zapojeny výzkumné týmy reprezentující regiony nejvíce postižené depopulací. Společně s partnery z Univerzity Tomáše Bati, Technologického inovačního centra ve Zlíně a města Jeseník se snažíme hledat cesty, jak region zatraktivnit pro mladé obyvatele narozené mezi lety 1991 a 2010 (tzv. generace Z).

Generaci Z je třeba věnovat náležitou pozornost především proto, že jde o generaci zcela odlišnou od těch předchozích. Byla a je formována jinými historickými událostmi a má tudíž odlišné postoje, potřeby a očekávání v soukromé i pracovní sféře. Nezná svět bez digitálních technologií, internetu a sociálních sítí. Nedovede si představit život bez mobilního telefonu. V reakci na současný svět plný změn (možná nejrychlejších změn v historii) můžeme tedy u mladé generace identifikovat zcela odlišné priority a faktory vedoucí k setrvání či k odchodu z kraje od těch, které nám byly doposud známy. „Věříme, že současné trendy, jako např. rostoucí digitalizace či vzestup profesí vykonávaných na dálku, přitom mohou našemu kraji napomoci plně využít své silné stránky, jakými jsou kvalitní životní prostředí, časová i ekonomická dostupnost veřejných služeb či nižší cena nemovitostí v porovnání s ostatními regiony“, říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Cílem projektu je tedy identifikovat potřeby, hodnoty a postoje mladé generace v regionech postižených odlivem obyvatel a následně umožnit regionálním aktérům na ně reagovat. Smyslem je mimo jiné také posílit patriotismus a hrdost na místo, ve kterém mladí lidé vyrůstají, a tím v konečném důsledku zmírnit trend vylidňování kraje.

V rámci realizace projektu proběhnou v jednotlivých regionech diskuse u kulatých stolů, následně pak průzkum na výběrovém vzorku respondentů generace Z. Osloveni budou zejména ti, kteří v současné době navštěvují střední školu a vstupují na pracovní trh. Předmětem dotazování bude jak oblast vzdělávací a profesní přípravy respondenta, tak jejich životní postoje, hodnoty, potřeby volnočasového vyžití. V konečném důsledku tak zástupci municipalit, vzdělávací a podnikatelské sféry dostanou sumarizaci podnětů k možné transformaci veřejného prostoru a služeb.

Pokud máte zájem o zapojení do diskuse kulatých stolů, případně návrh okruhů témat, které by měly zaznít v dotazníkovém šetření, případně na kulatých stolech, prosím Vás o jejich zaslání na adresy kamila.vostova@karp-kv.cz nebo sarka.harustakova@karp-kv.cz do konce února 2021.

ProjektDesign modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací“ je financován Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Éta.


Preference a potřeby mladých lidí v Karlovarském kraji
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.