Kulturní a kreativní obory se v Karlovarském kraji úspěšně rozvíjí

7. 11. 2022

Na tom se podílejí také členové Inovační platformy pro kulturní a kreativní průmysl, která proběhla 31. října 2022 v Inovačním centru Inion. Zástupci jednotlivých institucí v první částí setkání představili aktuální informace a novinky ze svých oblastí týkající se jejich aktivit a projektů, které realizují v regionu. Mezi nosné aktivity patří v tuto chvíli příprava studie proveditelnosti pro strategický projekt 4K – Krajské kulturní a kreativní kanceláře. V průběhu zpracování studie jsou naplánovány tematické workshopy se stakeholdery z území, tak aby potřeby plně odpovídaly specifickým požadavkům Karlovarského kraje. Zástupci Inionu informovali o spuštěném rozvojovém programu OVACE, který je zaměřen na podporu KKO, v současné době jsou spuštěny dva běhy pro kreativce a pro Asociace.

I v příštích letech se připravuje podpora inovací ve vzdělávání za pomoci projektu Smart Akcelerátor +, který podporuje inovační ekosystém. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a středními školami bude pozornost věnována kreativnímu a projektovému myšlení, které podporují propojení designu a inovací.

V druhé části setkání se členové věnovali specifikaci hlavních priorit v krátkodobém horizontu pro KKO, domluvili se na harmonogramu setkávání pro příští rok a navrhli témata pro další setkání.

Kulturní a kreativní obory se v Karlovarském kraji úspěšně rozvíjí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.