K čemu poslouží Foresight studie pro chemický průmysl v Karlovarském kraji?

19. 6. 2023

Chemický průmysl je v dnešní době celosvětově jedním z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví. Studie uvádějí, že podíl chemického průmyslu na HDP ČR je 7 %. Proto se vedení Karlovarského kraje rozhodlo zmapovat současný stav v regionu a následně připravit studii, která by popsala hlavní budoucí trendy a nastínila možnosti k jejich uplatnění. Ke zpracování studie byla vybrána Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (SUSCHEM CZ). Členové této platformy mají zkušenost se zpracováním obdobné foresightové studie, která byla zpracována v roce 2018 pro Ústecký kraj.

 K čemu je potřeba foresightová studie, co je v ní řešeno a pro koho je určena? To jsou nejčastější otázky, se kterými se setkáváme. Pojďme si problematiku jejího zpracování v oblasti chemického průmyslu více přiblížit.

 Co znamená „foresight“?

Jedná se o predikci vývoje v budoucnu neboli popsání budoucího vývoje na základě současného stavu. V případě Karlovarského kraje se jedná o obory chemického odvětví a dalších návrhů možných projektových záměrů či aktivit pro oblast chemie pro soukromý sektor, doporučení pro kraj a obce, ale také podněty pro vědeckovýzkumnou sféru tak, aby byla zajištěna budoucí prosperita chemického průmyslu v Karlovarském kraji.

Studie Karlovarského kraje je rozdělena do několika dílčích kapitol podle oblastí, které jsou řešeny:

  • Úvod je věnován mapování současného stavu a základní charakteristice chemického průmyslu, dále pak technickému a chemickému vzdělávání v regionu a s tím spojeného nedostatku kvalifikovaných lidí na trhu práce.
  • V další části studie pokračuje výčet hlavních trendů chemického průmyslu například vodíku, cirkulární ekonomiky a zpracování odpadů či využívání biomasy a obnovitelných bio surovin tzv. zelené chemie, pozornost je také věnována lithiovým bateriím a podpoře technologií OZE.
  • V závěru studie jsou popsány možnosti, jak tyto trendy využít a uplatnit u subjektů v Karlovarském kraji.

Důležitou roli zde hrají nejvýznamnější zaměstnavatelé Synthomer a. s. a SU právní nástupce a. s. jako hlavní průmyslové společnosti kraje s důrazem na chemicko-energetický průmysl, zejména pak na neenergetické využití hnědého uhlí s příklady aktuálních trendů a možnými návrhy projektů, které by mohly být využity v podmínkách našeho regionu.

Závěr studie je věnován doporučením a hlavním zjištěním vývoje v chemickém průmyslu pro Karlovarský kraj. Jsou zde uvedeny náměty pro realizaci nejdůležitějších aktivit a opatření k tomu, aby se Karlovarský kraj stal konkurenceschopným v tomto důležitém odvětví. Doporučení jsou určena nejen pro veřejnou správu, ale také pro firemní sektor. “Je velmi důležité uvedená doporučení účelné podporovat a napomáhat k jejich naplňování,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., která je koordinátorem aktivit a jejímž prostřednictvím se chce Karlovarský kraj výše zmíněným tématům dále věnovat a implementovat doporučení navržená ve studii.


K čemu poslouží Foresight studie pro chemický průmysl v Karlovarském kraji?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.