Inovační platforma pro strategické příležitosti proběhla on-line

18. 3. 2021

V tomto týdnu proběhlo jednání Inovační platformy pro strategické příležitosti. Jednalo se již o druhé setkání této skupiny, která si klade za cíl zahájit strategické plánovaní pro přípravu regionu na příchod významných investorů do regionu, a to především v souvislosti s plánovaným ukončením těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Vzhledem k současné situaci nebylo již delší dobu možné uskutečnit jednání prezenčně, a proto bylo nutné přistoupit k setkání formou videokonference.

V úvodu všechny účastníky přivítal člen rady Karlovarského kraje pan Patrik Pizinger. Ředitel KARP Vlastimil Veselý, připomněl význam inovační platformy, její složení a její úkoly.

V rámci prvního bodu programu zazněla informace o realizaci Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov - východ. Bylo konstatováno, že byla ukončena 1. etapy Průzkumy a rozbory, která byla realizována v druhé polovině loňského roku. Kompletní výstup z této etapy je k dispozici na http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/US_Mikroregion_Sokolov_vychod.aspx.

Dále byla představena v současné době připravovaná spolupráce Západočeské university s Karlovským krajem. Jedná se o spolupráci fakult strojní a elektrotechnické. Tato spolupráce se bude věnovat především výzkumu a vývoji, a to v několika oblastech. Jako nejdůležitější témata je možné uvést problematiku chytrého regionu, cirkulární ekonomiku, ekologické zdroje energie, rozvoj digitalizace a průmyslový design. Nadále by měla pokračovat i spolupráce v oblasti přípravy nového Vědeckotechnického parku.

Právě toto téma bylo dalším bodem jednání. Bylo uvedeno, že v současné době probíhá jednání o budoucí podobě VTP. Je intenzivně diskutován jeho význam pro region a hledá se jak politická, tak i věcná shoda pro realizaci. S tím je samozřejmě spojen hlavní úkol, a to hledání zdrojů financování jak na samotnou výstavbu, tak i na hrazení provozních nákladů. Podobné parky již fungují po celé České republice a absence takovéto infrastruktury v našem kraji nám neumožnuje být v oblasti rozvoje podnikání, ale i v oblasti výzkumu, konkurenceschopní. Důležitá je i podpora inovativního a kreativního průmyslu, pro který by právě VTP byl ideálním zázemím.

Na závěr proběhla prezentace Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, kde byly představeny možnosti čerpání finančních prostředků pro strukturálně postižené regiony, kterými jsou Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. V průběhu letošního roku by měla probíhat práce na dokončení operačního programu, tak aby bylo možné ho na podzim předložit ke schválení vládě ČR a Evropské komisi. Vyhlášení prvních výzev by tedy mohlo proběhnout na začátku příštího roku. Do té doby je třeba připravit dostatečné množství kvalitních projektů.


Inovační platforma pro strategické příležitosti proběhla on-line
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.