Inovační platforma pro strategické příležitosti opět zasedala

9. 3. 2022

V polovině února proběhlo jednání Inovační platformy pro strategické příležitosti. Jednalo se o třetí setkání této skupiny, která si klade za cíl podpořit strategické plánovaní pro přípravu regionu na příchod významných investorů, a to především v souvislosti s plánovaným ukončením těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Poslední zasedání se z důvodu pandemické situace uskutečnilo loni v březnu.

Hlavním tématem bylo sdílení závěrů z dokončené Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov – východ, se kterými účastníky platformy seznámil zpracovatel studie Ing. arch. Michal Hadlač ze společnosti Institut regionálních informací, s.r.o. Brno. Prezentace se věnovala především popisu struktury dokumentu a hlavním závěrům, pomocí kterých zpracovatel definoval jednotlivá opatření. Významný problémem celého kraje je značný odliv obyvatel, což se bude zásadním způsobem odrážet v budoucím rozvoji regionu. Mezi uvedená doporučení je možné zařadit potřebu aktualizovat hlavní strategické dokumenty z území, aktualizovat Zásady územního rozvoje, důsledně koordinovat územně plánovací činnost, zřídit pracovní skupinu pro územní rozvoj Mikroregionu Sokolov – východ, případně zřídit post regionálního architekta. Kompletní dokumentace je k dispozici na stránkách Karlovarského kraje.

Dalším bodem jednání byla aktuální informace o připravované spolupráci firem z Karlovarského kraje působící v oblasti chemického průmyslu. Karlovarská agentura rozvoje podnikání proto navrhla upravit stávající platformu a zahrnout popsanou problematiku mezi aktivity, kterým by se měla Inovační platforma pro strategické příležitosti do budoucna věnovat.

Na závěr byla sdělena informace o aktuálním vývoji strategických projektů připravovaných do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027. Podrobněji byly prezentovány projekty, které přímo souvisí s činností této platformy, a to konkrétně Karlovarském Inovační Centrum (KIC) a projekt Krajský Business Park Sokolov (KBPS). U projektu KIC již v tuto chvíli běží přípravné práce a čeká se na vypsání výzvy pro předkládání projektů. V rámci přípravy strategického projektu KPBS je podán přípravný projekt, který byl předložen do národního titulu vypsaného MŽP.


Inovační platforma pro strategické příležitosti opět zasedala
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.