Inovační i kreativní vouchery budou i v roce 2023, čekají je ale změny

24. 3. 2023

Podnikatelé z Karlovarského kraje budou moci i v roce 2023 zažádat o financování svých inovačních a kreativních projektů. Díky změnám tak budou moci získat vyšší podporu a také má šanci uspět více žadatelů.

Inovační vouchery

V roce 2023 přechází projekty spadající do oblasti Inovačních voucherů na financování z Operačního programu spravedlivá transformace (dále “OPST”). To s sebou nese řadu výhod. Z OPST bude možné získat dotaci ve výši od 50 000 Kč až do 1 mil Kč v poměru 80 % dotace a 20 % vlastní podíl žadatele. Voucherová podpora bude vyhlášena v rámci tzv. zastřešujícího projektu „Vouchery pro podnikatele“. To v praxi znamená, že v rámci tohoto zastřešující projektu mohou podnikatelé zažádat o více typů voucherových podpor (inovační, digitální, voucher pro rozvoj podnikání). V případě Inovačních voucherů jsou oprávněnými žadateli fyzické osoby podnikající a malé a střední podniky. Výzva pro příjem žádostí bude vyhlášena pravděpodobně ve čtvrtém čtvrtletí 2023. Své projektové záměry mohou potenciální žadatelé již nyní konzultovat s projektovou manažerkou Vendulou Šnajdrovou (vendula.snajdrova@karp-kv.cz).  

Kreativní vouchery

Od letošního roku budou Kreativní vouchery vyhlašovány na tzv. národní úrovni. Co to znamená? Počátkem května plánuje Ministerstvo kultury vyhlásit celorepublikovou výzvu na příjem žádostí o kreativní vouchery. Pro žadatele z Karlovarského kraje je na každý rok připraveno přibližně pět milionů korun. To výrazně převyšuje rozpočet, který měl na tuto podporu vyčleněný Karlovarský kraj. Oprávněný žadatel (fyzická osoba podnikající a malý a střední podnik) může na realizaci projektu získat 50 000 až 200 000 Kč s podmínkou vlastního podílu financování ve výši 15 %. Financovat bude možné totožné aktivity jako doposud. Navíc nově může být poskytovatelem kreativních služeb jakýkoliv kreativec z České republiky uvedený v národní galerii kreativců, která v současné době vzniká. Více informací můžete získat na webových stránkách ministerstva kultury (www.mkcr.cz).  

Drobnou nevýhodou u obou typů voucherových podpor, je způsob financování ex-post, tedy že příjemce dotace musí projekt předfinancovat a finanční prostředky získá až po ukončení jeho realizace.  

Volné finanční prostředky z Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, ze kterého byly financovány Inovační a Kreativní vouchery, budou využity na přípravu nového dotačního titulu. Jedná se o částku 2 mil. Kč.


Inovační i kreativní vouchery budou i v roce 2023, čekají je ale změny
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.