Image analýza Karlovarského kraje

21. 1. 2021

V 1. polovině roku 2020 byla zpracována Image analýza Karlovarského kraje. Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat image Karlovarského kraje – získat návrhy na zlepšení image a na směry k jeho pozitivní propagaci nejen směrem k obyvatelům Karlovarského kraje. Výzkum realizovala agentura NMS Market Research v podobě kvantitativního průzkumu trhu – metoda on-line na panelu respondentů v ČR. Sběr dat probíhal dle strukturovaného dotazníku. Velikost vzorku dotázaných představoval 2 690 respondentů s navýšením počtu rozhovorů s obyvateli Karlovarského kraje, Plzeňského kraje, Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Prahy. V každém z těchto krajů bylo dotazováno minimálně 300 respondentů. Výstupy z Image analýzy Karlovarského kraje byly již několikrát prezentovány a distribuovány všem klíčovým hráčům podílející se na směrování  a rozvoji Karlovarského kraje.

 Image analýza byla zpracována v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 Výstupy z Image analýzy jsou k dispozici zde.

 Upozornění: Jakékoliv použití dat musí být odsouhlaseno agenturou KARP.


Image analýza Karlovarského kraje
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.