Budoucnost Mikroregionu Sokolov – návrh územní studie

25. 10. 2021

Karlovarská agentura rozvoje podnikání od loňského léta realizuje Územní studii vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ.  

Tato územní studie je aktivitou projektu Smart akcelerátor 2.0. a vznikla na základě potřeby definovat rozvojovou vizi zejména pro území mikroregionu v návaznosti na plánované ukončování těžby hnědého uhlí a připravované investice vhodného strategického investora. Cílem studie je navrhnout budoucí směřování rozvoje území Mikroregionu Sokolov – východ v horizontu dalších 30 let.

První etapa s názvem Průzkumy a rozbory byla realizována na podzim loňského roku a zahrnovala zejména terénní průzkum v řešeném a zájmovém území, shromáždění dostupných podkladů a konzultace s aktéry v území.

V únoru letošního roku byla zahájena druhá etapa Návrh. Vznikající dokument již začátkem léta dostával konkrétní podobu a bylo třeba tento výstup projednat s důležitými partnery z území. Na začátku září též proběhlo jednání s obcemi Mikroregionu Sokolov – východ a s obcemi v nejbližším okolí, kterých se výstup také týká, tak aby mohla být koncem září druhá etapa ukončena. Výstupem je finální návrh obsahující textovou a grafickou část. Tento dokument je k dispozici zde.

Před zahájením závěrečné třetí etapy proběhne veřejná konzultace, která je naplánována na 3. 11. 2021 od 14 hodin v Kulturním a společenském středisku Chodov. Případné návrhy a připomínky vzešlé z veřejného projednání, budou ve spolupráci se zhotovitelem vyhodnoceny. Výsledky vyhodnocení budou předány ke zapracování do třetí etapy nazvané Čistopis.


Budoucnost Mikroregionu Sokolov – návrh územní studie
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.