Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Pro podnikatele 
Karp - Karlovy Vary > Česky > Pro podnikatele
 
Jedním z průvodních jevů hospodářského zaostávání Karlovarského kraje je velmi nízká intenzita podnikatelské aktivity ve srovnání s většinou ostatních krajů ČR. Základním předpokladem úspěšného rozvoje podniků v kraji a jejich inovačních aktivit je kvalitní podnikatelské prostředí, které lze chápat jako celkové vnější prostředí firmy (včetně dostupnosti lidských zdrojů, sdílených hodnot a znalostí místních obyvatel, šíření know-how z výzkumných institucí apod.), které ovlivňuje její rozhodování a přispívá k tvorbě vnějších úspor.

Všestranný rozvoj místního podnikatelského prostředí představuje třetí prioritní osu Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. Tato osa se skládá z (i) podpory zvýšení intenzity zakládání nových firem a vytváření příznivých podmínek pro jejich dynamický růst stejně tak jako podmínek pro další expanzi již zavedených firem, (ii) podpory příchodu strategických zahraničních investic, které nepřímo napomohou dokončit restrukturalizaci místních tradičních odvětví a (iii) vytváření místní podnikatelské infrastruktury, čímž se zlepší fyzické i institucionální podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v kraji.