Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
RSK
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
O nás
Kontakty
Odkazy
 

"Chceme společně s Vámi vytvořit rozvinutý a
konkurenceschopný region"

 

Jsme Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP), příspěvková organizace Karlovarského kraje, která vznikla v roce 2009 za účelem zajištění realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a koordinace aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji.

KARP jako jediná agentura v Karlovarském kraji podporuje a realizuje aktivity, jejichž cílem je podpora místního potenciálu za použití zavádění inovací, nových forem spolupráce, podpory vzdělávání a podpory budování lepších podmínek podnikatelského prostředí. Podporujeme spolupráci regionálních uskupení, rozvojové snahy měst, obcí a kraje.  

 POSLÁNÍ

 • usilovat o zdravý, ekonomicky prospěšný region a být pomocnou rukou jeho organizací při naplňování společných cílů

VIZE

 • být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu, odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům

CÍLE

 • rozšířit povědomí o potřebách inovací, výzkumu a vývoje pro růst firem
 • podpořit firmy při zavádění inovací a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní a i obchodní spolupráci
 • posílit rozvoj spolupráce veřejného, akademického a soukromého sektoru
 • zvýšit absorpční kapacitu regionu pro účinnější a efektivnější využívání zdrojů EU i národních zdrojů

V dlouhodobém horizontu je smyslem činnosti agentury KARP urychlit konverzi ekonomiky kraje od tradičních oborů a systémů fungování podniků k oborům novým, globálně konkurenceschopným a fungujícím na principech inovačního podnikání.

Tento cíl nevylučuje žádné obory ekonomických činností ani menší firmy, neboť místo pro inovace je v každém oboru podnikání a ve firmách všech velikostí, přičemž inovace prokazatelně vedou ke zvýšení produktivity a počtu pracovních míst.

 

Naše aktivity

 • podpora podnikatelského prostředí a infrastruktury
 • správa a aktualizace portálu investičních příležitostí Karlovarského kraje
 • příprava Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje
 • spolupráce se zástupcem strukturálně postižených regionů na tvorbě analýz a koncepcí (Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje)
 • spolupráce a příprava dotačních titulů (Podpora regenerace a podnikatelského využití brownfields)
 • zprostředkování nabídek ze sítě Enterprise Europe Network
 • regionální informační servis
 • spolupráce s partnery a subjekty na regionální i národní úrovni (firmy, podnikatelé, SŠ, VŠ, subjekty vědy a výzkumu, města a obce, Úřad práce Karlovarského kraje, krajský úřad Karlovarského kraje, krajskou hospodářskou komorou, státní instituce a organizace, neziskové subjekty)
 • tvorba či spolupráce při vzniku strategií, koncepcí, studií a analýz
 • koordinace a administrativní zajištění veřejné soutěže Inovační vouchery (Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje)
 • organizace a participace networkingových setkání, seminářů, workshopů, konferencí
  • obchodní snídaně
  • setkání personalistů
  • konference Zaměstnanost

Realizované projekty

 • (2016 - 2019) "Smart Akcelerátor (1.kolo)" - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (podpora inovačního prostředí v kraji)
 • (2015 - 2017)  „Podpora činnosti regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 -2017“ z OP Technická pomoc
 • (2011 - 2014) „Clustrat“  z OP Nadnárodní spolupráce - Central Europe(zjišťování potenciálu klastrů)
 • (2011 - 2014) „Working4Talent“  – z OP Meziregionální spolupráce - Interreg IVC (práce s mladými talenty)
 • (2011 - 2014) „UNIPRANET“ a „Rozvoj West Bohemia“ - z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (stáže a praxe studentů)
 • (2011 - 2013) "Vědeckotechnický park" - programu PROSPERITA (OPPI) - (spolupráce při přípravě žádosti o dotaci v rámci)

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva KARP za rok 2010
Výroční zpráva KARP za rok 2011
Výroční zpráva KARP za rok 2012
Výroční zpráva KARP za rok 2013
Výroční zpráva KARP za rok 2014
Výroční zpráva KARP za rok 2015