Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
RSK 

Regionální stálá konference (RSK)

 

 

 

 

Činnost Regionální stálé konference Karlovarského kraje je podporována z Operačního programu Technická pomoc (projekt CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069 Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 - 2017).

Regionální stálá konference (dále RSK) je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. 

Regionální stálé konference byly ustaveny v roce 2014 ve všech krajích České republiky s cílem zvýšit koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských prostředků v programovém období EU 2014 – 2020 i pro zlepšení kvality strategického plánování v regionu obecně. Mezi hlavní úkoly RSK dále patří příprava a aktualizace Regionálního akčního plánu jako základního dokumentu pro koordinaci využití evropských i národních zdrojů pro rozvoj regionu a jednotlivých subjektů na jeho území. RSK dále může doporučovat územní i věcné zacílení výzev vyhlašovaných v jednotlivých operačních programech, tak aby lépe reagovaly na potřeby na regionální úrovni. RSK by také měla přispět k šíření informací o možnostech, které nabízejí nové operační programy, aby v Karlovarském kraji vznikal dostatečný počet kvalitních projektů a zvýšilo se tak využití evropských zdrojů na území našeho kraje.

RSK je založena a řízena na principu partnerství. Její složení z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost (územních partnerů) v rámci území kraje je pevně dáno Statutem Regionální stálé konference, schváleným ministryní pro místní rozvoj č. 124 ze dne 14. srpna 2014. Složení RSK respektuje evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů vydaný formou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne   7. 1. 2014.

V Regionální stálé konferenci Karlovarského kraje jsou zastoupeny následující instituce a organizace:

 • Karlovarský kraj
 • Statutární město Karlovy Vary (nositel Integrovaného plánu rozvoje území)
 • Zástupci středně velkých a malých měst
 • Svaz místních samospráv ČR
 • Spolek pro obnovu venkova
 • Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
 • Úřad práce ČR – krajská pobočka Karlovy Vary
 • Krajská síť Místních akčních skupin
 • Zástupce akademické sféry (Fakulta ekonomická Západočeské univerzity)
 • Agentura pro sociální začleňování
 • Manažer Regionální inovační strategie (RIS 3 manažer)
 • Svaz léčebných lázní ČR
 • Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK) 

Dokumenty a podklady ke stažení

- Aktuální složení RSK KK
- Statut RSK KK
- Jednací řád RSK KK


Jednání RSK:

  Datum
jednání
Pozvánka
s programem
Podklady Prezentace Zápis
z jednání
Prezenční
listina
 1 30. 10. 2014 X X X X X
 2 29. 5. 2015 X X X X X
 3 3. 11. 2015 X X X X X
 4 23. 6. 2016 X X X X X
 5 21. 9. 2016 X X X X X
 6 24. 2. 2017 X X X X X
 7 6. 3. 2017 X X X X X

Kontakty:

       Mgr. Jelena Kriegelsteinová

       projektová manažerka
       tel. (+420) 736 650 709
       e-mail: jelena.kriegelsteinova@karp-kv.cz