Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Pakt zaměstnanosti 

Karlovarský kraj je dlouhodobě sužován vysokou nezaměstnaností, která je způsobena celým komplexem příčin, které nelze chápat odděleně, protože jsou vzájemnými vazbami silně propojeny a navzájem se ovlivňují. Proto i opatření a intervence, které by měly řešit tento stav, musí být komplexní a působit synergicky. Proto Karlovarský kraj společně s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. zahájil přípravu Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje.

Přípravu Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje zajišťuje Přípravný výbor složený ze zástupců následujících organizací a institucí:

 • Karlovarský kraj
 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. (KARP)
 • Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
 • Úřad práce ČR - krajská pobočka Karlovy Vary
 • Regionální rada odborových svazů
 • Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
 • Hospodářská a sociální rada Sokolovska

 

Co to je Teritoriální pakt zaměstnanosti:

Pakt zaměstnanosti je strategickou platformou pro partnerskou spolupráci organizací a institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje. Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou nástrojem, který se v Evropě úspěšně využívá již od roku 1997. Jako regionální partnerské platformy založené na základě písemné dohody klíčových partnerů umožňují propojit aktivity jednotlivých institucí a organizací při tvorbě nových a udržení stávajících pracovních míst v regionu, vzdělávání a kvalifikační přípravě zaměstnanců i dalších opatření ve prospěch zaměstnanosti.

 

Co mohou Teritoriální pakty zaměstnanosti nabídnout:

 • Podpořit hledání a zkoušení nových řešení problémů trhu práce, které se nedaří řešit pomocí tradičních nástrojů a politik
 • Podstatně zvýšit zapojení dalších aktérů na trhu práce v krajích
 • Zlepšit monitorování kvalifikačních potřeb trhu práce a jejich předvídání (regionální observatoře trhu práce)
 • Zajistit přenos know-how mezi partnery
 • Zjišťování skutečných efektů a dopadů politik a intervencí
 • Připravovat a podporovat realizaci integrovaných řešení napříč agendami jednotlivých resortů dle reálných potřeb praxe a trhu práce v krajích
 • Posilování víceúrovňové správy – rozvoj kultury spolupráce mezi institucemi
 • Efektivněji využívat evropské prostředky určené na posilování zaměstnanosti. Vzájemná koordinace by měla vyloučit zbytečné zdvojené vynakládání prostředků na téměř stejné projekty. A naopak by měla nasměrovat tyto prostředky tam, kde mohou nejvíce pomoci.

 

Teritoriální pakty zaměstnanosti v ČR:

Od roku 2011 funguje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, od roku 2013 byly založeny a rozvíjí činnost pakty zaměstnanosti i v Ústeckém, Jihočeském a Libereckém kraji; v dalších krajích se založení připravuje. V současnosti se připravuje rovněž založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, která bude sdružovat fungující pakty zaměstnanosti z jednotlivých krajů. Zároveň byla na základě zkušeností již fungujících paktů zaměstnanosti v ČR i na základě zahraničních zkušeností (zejména z Rakouska) zpracována jednotná metodika „Teritoriální pakty zaměstnanosti v ČR“.

 

Strategie rozvoje zaměstnanosti v Karlovarském kraji

Zaměstnanost představuje v Karlovarském kraji dlouhodobý problém s vážnými ekonomickými a sociálními dopady. Z tohoto důvodu byla v listopadu 2014 vytvořena pracovní skupina a zahájeny práce na „Strategii rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje“, jejímž cílem bylo připravit opatření krátkodobého i dlouhodobého charakteru vedoucí ke zlepšení situace na trhu práce v tomto regionu. Zpracovaný návrh SRZ KK bude sloužit jako jeden ze základních vstupních podkladů pro činnost Paktu zaměstnanosti KK.

Všechny aktivity při přípravě „Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje“ byly koordinovány Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. v úzké spolupráci s odborem regionálního rozvoje KK.

Vytvořený strategický dokument obsahuje v této chvíli dvě části:

a) Analyticko-prognostická část – zahrnuje vyhodnocení stávajících analytických a koncepčních dokumentů kraje, zmapování současné situace na trhu práce v KK včetně aktualizace potřebných vstupních dat, využití výstupů krajských projektů z výzvy D8 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a odhad trendů budoucího vývoje trhu práce (PESTEL analýza),
b) Návrhová část – na základě SWOT analýzy trhu práce v regionu návrhová část definuje prioritní oblasti rozvoje zaměstnanosti v Karlovarském kraji s návrhem jednotlivých opatření a projektů nutných k naplnění stanovených cílů, včetně podmínek jejich realizace.