Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Inovační vouchery 

          

                            Inovační vouchery 2012                             Inovační vouchery 2015               

                            Inovační vouchery 2013                             Inovační vouchery 2016

                            Inovační vouchery 2014                             Inovační vouchery 2017

                            Inovační vouchery 2014                             Inovační vouchery 2018

CO JSOU TO INOVAČNÍ VOUCHERY

Inovační vouchery jsou jednorázovou dotací poskytnutou podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Pro účely tohoto dotačního titulu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové a nejsou běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby. 

                Schéma inovačních voucherů

 

V roce 2015 byla Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje zpracována Evaluace dotačního titulu Inovační vouchery. Z ní vyplynulo, že výstupy z jednotlivých projektů jsou na trhu uplatnitelné a posilují konkurenceschopnost firem. Potvrdilo se také, že inovační vouchery pomáhají překonávat bariéry pro navázání spolupráce mezi firmami a výzkumnými institucemi a podporují další společné aktivity. Důležitým předpokladem pro spolupráci je odbornost a kvalita výzkumných institucí, osobní kontakty a vzájemné poznání partnerů.

ŽADATELÉ

Žadatelem může být obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s.), evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, klastr nebo družstvo. Žadatelem nemůže být organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem. Žadatel o dotaci musí být právnická osoba, jež má sídlo na území Karlovarského kraje, v případě klastru musí většina jeho členů mít sídlo v Karlovarském kraji.

POSKYTOVATELÉ ZNALOSTÍ

Poskytovateli znalostí se rozumí vysoké školy, vědeckovýzkumné instituce a ústavy Akademie věd ČR se sídlem na území České republiky, které se žadatelem uzavřou Smlouvu o dílo resp. Smlouvu o poskytnutí znalostí. 

Přehled možných poskytovatelů znalostí lze stáhnout zde.

AKTUÁLNĚ

Inovační vouchery v ostatních krajích ČR