Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Lidské zdroje 
Karp - Karlovy Vary > Česky > Lidské zdroje
 
Z analýzy současné situace vyplývá, že Karlovarský kraj disponuje ve srovnání s většinou ostatních krajů ČR podstatně nižším podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Velmi omezená nabídka terciárního vzdělávání v kraji vede k odchodu nejtalentovanější části mladé populace za studiem mimo kraj. V důsledku omezené nabídky atraktivních pracovních míst v kraji pro absolventy VŠ i vysoce kvalifikované profesionály přetrvává dlouhodobě pasivní bilance migrace mladých talentů a vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů. Jedním z klíčových problémů místních firem je přitom nedostatek vysoce kvalifikovaných profesionálů s adekvátní praxí.

Cílem druhé prioritní osy Strategie pro rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje je proto podpora zajištění dostupnosti adekvátně kvalifikovaných a motivovaných pracovníků pro firmy v kraji. Tento cíl bude naplňován: (i) rozšířením spolupráce škol, firem a institucí působících v oblasti vzdělávání, (ii) zkvalitňováním vzdělávacího systému v KV kraji a (iii) podporou rozvoje vzdělávacích kapacit v kraji. V rámci prvního bodu je rozlišováno mezi spoluprací v terciárním a sekundárním vzdělávání, protože stanovené cíle a odpovídající nástroje se mezi těmito stupni vzdělávání podstatně liší.

Základní výzvou dosažení uvedeného cíle je zajištění dostupnosti vysoce kvalifikovaných profesionálů pro místní firmy. Vzhledem k absenci adekvátní nabídky terciárního vzdělávání v kraji je základním přístupem strategie v této oblasti princip „studuj jinde, pracuj v KV kraji“. Realizace tohoto principu bude rozdělena do dvou oblastí: (i) vytváření vazeb student – kraj, resp. student - firma v KV kraji s cílem maximalizace návratu místních talentů ze studií zpět do KV kraje a (ii) podporou příchodu vysoce kvalifikovaných odborníků z jiných krajů, popř. ze zahraničí.