Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Working4Talent 

Název projektu:
Lidský kapitál a inovace (Working4Talent

Vedoucí partner projektu:
Fomento de San Sebastián (Španělsko)

Financující partneři:
South Muntenia Regional Development Agency (Rumunsko)
Cork Institute of Technology (Irsko)
Paperbank Innovation (Norsko)
Sunrise Valley (Litva)
Province of Torino (Itálie)
ASTER - Emilia Romagna (Itálie)
Riga City Development Department (Lotyšsko)
Pannon Business Network Association (Maďarsko)

Hlavním cílem projektu "Lidský kapitál a inovace" je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti práce s „talenty“ – vysokoškolskými studenty, výzkumníky a mladými profesionály. Jedná se především o identifikaci jejich zdrojů a způsobů získávání, možné spolupráce v regionu v rámci inovačních sítí, jejich rozvoj a mobilitu, sledování poptávky vs. nabídky za účelem vytvoření regionální strategie pro práci s těmito lidmi. 

Rozpočet schválený vedoucím partnerem projektu pro Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, p.o. je 95.301 EUR, z toho podíl na spolufinancování činí 15%, tj. 14.300 EUR. Celkový rozpočet projektu Working4Talent činí cca 1.650 mil. EUR. Projekt běží dle plánu od ledna 2012, předpokládaná délka projektu pak činí 36 měsíců.

Během první periody projektu (leden až červen 2012) absolvoval projektový tým KARP dvě studijní návštěvy (španělský San Sebastián a norský Drammen).

Během druhé periody (červenec až prosinec 2012) byla zpracována lokální analýza problematiky mladých talentů v regionu, kterou pro KARP zpracoval Ing. Jan Přikryl, CSc., odborník na regionální rozvoj úzce spolupracující s Karlovarským krajem i městem Karlovy Vary. Tým KARP spolu se zástupkyní Odboru pro regionální rozvoj také absolvoval třetí projektový workshop a studijní návštěvu v maďarském Györu.

Třetí perioda je ve znamení komunikace projektu - partneři se snaží za pomoci sociálních médií a lokálních akcí co nejvíce informovat veřejnost o projektu a jeho cílech i v širších souvislostech. V březnu se projektoví partneři sešli na dalším meetingu a studijní návštěvě v italské Boloni, kde byla v rámci projektu také uspořádána konference "The rules of attraction. Policy, training and enterprise for attracting talents". V červnu se pak sešli projektoví partneři na dalším projektovém workshopu a studijní návštěvě v litevském Vilniusu, kde si prohlédli místní nově vybudovaný univerzitní kampus s inkubátorem i původní historické univerzitní budovy a knihovnu. Poslední projektový meeting třetí periody se odehrál v říjnu v Torinu a byl spojen s mezinárodní konferencí Voglia d'Impresa.

Během třetí periody byla také irským partnerem Cork Institute of Technology zpracována Souhrnná zpráva z lokálních analýz, ve které jsou srovnány jednotlivé partnerské regiony a navržena možnost přenosu příkladů dobré praxe z regionů zkušenějších na regiony slabší.

V prosinci 2013 proběhla za finančního přispění z projektu Working4Talent konference EuroRegio 2013, kterou pořádala pod záštitou hejtmanů Karlovarského a Plzeňského kraje společnost MIM Consulting, s.r.o. Konference se týkala česko-německé spolupráce na poli vzdělávání, zvyšování zaměstnanosti a společných projektů týkajících se regionálního rozvoje. V první části konference byli účastníci přivítání zástupci pořadatelské organizace, Karlovarského a Plzeňského kraje. Následovaly příspěvky: Karlovarský a Plzeňský kraj z hlediska konkurenceschopnosti, přeshraniční projekty (EgroNet atd.), dále prezentace prorektora ZČU atd.. Po přestávce byla konference rozdělena do dvou sekcí: sekce A – Evropské preshraniční projekty a sekce B – Trendy a strategie vzdělanosti západočeského regionu, která byla financována z projektu Working4Talent. Příspěvky v sekci se týkaly vzdělávání v regionu, spolupráce univerzit s firmami a projektů zaměřených na lidské zdroje v regionu (Working4Talent, ROZVOJ West Bohemia).

Pátá perioda projektu Working4Talent byla započata únorovým setkáním projektových partnerů a studijní návštěvou v irském Corku. Cílem aktivit první poloviny roku 2014 je především zpracování implementačních plánů jednotlivými partnery a souhrnného Policy Documentu. Výsledné podobě Policy Documentu a plánu diseminačních aktivit se pak věnoval projektový meeting v rumunském Targoviste. Během prvního pololetí roku 2014 se zároveň dokončuje Best Practices Guide - souhrnný přehled identifikovaných příkladů dobré praxe z pole lidských zdrojů.

Poslední, šestá perioda projektu Working4Talent je věnována již převážně diseminačním aktivitám. KARP nechala vytisknout soubor tří brožur obsahující Průvodce příklady dobré praxe, Implementační plánStrategická doporučení pro Karlovarský kraj. Tento materiál byl následně diseminován v rámci akcí pořádaných KARP. V říjnu se tak o projektu a jeho výstupech dozvěděli účastníci mezinárodní konference Zaměstnanost 2014, kterou pořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s KARP. V listopadu pak proběhl Inovační koktejl 2014, organizovaný ve spolupráci s Českou inovací a Inovátory.cz. Závěrečná konference projektu proběhla v říjnu v San Sebastiánu.

 

Projekt „Working4Talent“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg IVC.