Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
Vědeckotechnický park 
 
Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 

Popis projektu:

Myšlenka Vědeckotechnického parku v Karlovarském kraji a první záměry pro jeho výstavbu byly dány již prvotní studií „Vytvoření technologického centra Karlovarského kraje“ zpracovanou (07/2004-01/2005). V této studii byla určitým způsobem vyspecifikována odvětvová struktura VTP, nicméně se jedná o materiál již zastaralý. Z tohoto důvodu se následně v rámci zpracování objemové studie Univerzitního kampusu do studie zahrnul i návrh VTP (2009).

Bohužel rozhodnutím Zastupitelstva Karlovarského kraje ze září 2013 byla příprava projektu zastavena a přiznaná dotace z Operačního programu Podnikání a inovace byla vrácena. Záměr vybudování vědeckotechnického parku ale nadále zůstává v akčním plánu Karlovarského kraje na roky 2015 – 2020.

Projekt Vědeckotechnického parku v Karlovarském kraji reagoval na dlouhodobou tendenci zaostávání ekonomické výkonnosti kraje. V kraji je nutné nastartovat proces postupného zvyšování znalostní a technologické náročnosti aktivit soukromého sektoru, který povede ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti firem a snižování mezery v tvorbě hrubého domácího produktu ve srovnání se zbývající části České republiky. Navrhovaný projekt VTP byl založen na kombinaci služeb poskytovaných tradičně ve vědecko-technických parcích se službami podnikatelského inkubátoru.

Posláním VTP KK je napomáhat rozvoji stávajících inovačních firem, vzniku nových (inkubační a inovační funkce) a jejich spolupráci s vysokými školami a výzkumnými pracovišti. Záměrem VTP KK je napomáhat vzniku nových projektů firem, které zvýší jejich konkurenceschopnost a umožní jim průnik k novým zákazníkům a na nové trhy. VTP KK vytvoří kvalitní prostředí pro další rozvoj inovačního podnikání v Karlovarském kraji. Zpracovaný projekt zahrnuje vybudování parku (tj. stavební práce spočívající ve výstavbě objektů VTP a úpravě pozemků, inženýrská činnost – technický a autorský dozor nad prováděním stavby), technické a technologické vybavení parku (tj. nákup strojů, technologií, výpočetní techniky).

Jako cílové skupiny projektu byly identifikovány fungující malé a střední podniky (růstová fáze), začínající podniky (start-up fáze) a další subjekty v oblasti vědy a výzkumu, ale rovněž i stabilní velké firmy realizující aplikovaný výzkum a vývoj.

Projekt by měl cíleně podporovat fyzické i právnické osoby, které by trvale a systematicky rozvíjely a podporovaly vývoj, výzkum, výrobu, testování a příp. následný servis nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Klíčovými parametry pro přijetí firmy do Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje budou:

 • zařazení činnosti firmy nebo jiného subjektu do oborů s vysokou přidanou hodnotou (myšleno obory tzv. "znalostní ekonomiky"
 • podnikatelský záměr demonstrující rozvoj firmy nebo subjektu a stoupající počet kvalifikovaných zaměstnanců
 • existující nebo plánovaná spolupráce s některou z institucí z oblasti výzkumu a vývoje (zejména univerzitou)
 • potenciál spolupráce s dalšími subjekty lokalizovanými ve VTP KK (vytváření seskupení spolupracujících firem)

Místo realizace projektu:

Oblast (NUTS II): Severozápad
Kraj (NUTS III): Karlovarský
Okres (NUTS IV): CZ0412 Karlovy Vary
Obec (NUTS V): 554961 Karlovy Vary
Katastrální území: 663549 Dvory
Lokalita: areál Krajského úřadu, ul. Závodní, Karlovy Vary

  

 

Cíle projektu

Všeobecným cílem VTP je vytvářet komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání a stát se poskytovatelem podpory inovativním firmám v Evropě. VTP bude podporovat dílčí projekty spolupráce mezi inovačními firmami a výzkumnými pracovišti.

 • CÍL 1: Vytvořit stimulující prostředí pro firmy, které mají inovační potenciál, který není dostatečně využíván, nabídnout jim nástroje, které jim jednak umožní využít technologických znalostí a zkušeností, které mají, na stávajících trzích, jednak jim pomohou nalézt trhy nové.
 • CÍL 2: Vytvořit fyzické podmínky, a podpůrné nástroje ve formě služeb, částečně placených, částečně dotovaných, které by jednak přitáhly žádoucí investice, jak z jiných částí země, tak ze zahraničí (se speciálním důrazem na sousední Německo), jednak by podpořily vznik nových inovačně založených domácích firem a rozvoj těch stávajících, v nedávné době založených technologických firem.

Plánovaný propočet akce

 

Investiční

Investiční náklady

Budovy

201 800 120 Kč

Parkoviště a zeleň

 11 014 635 Kč

Komunikace a chodníky

18 071 104 Kč

Inženýrské sítě 

16 751 337 Kč

Přípojky a přeložky

922 779 Kč

Projektová dokumentace

13 747 804 

CELKEM

 262 307 779 Kč

 

 Popis poskytovaných služeb

 • Pronájem kancelářských prostor a laboratoří pro začínající i existující firmy
 • Nabídka sdílených kanceláří
 • Poradenství související se zahájením podnikání a rozvojem inovačních aktivit, tj. především oblast komercializace know-how, transfer technologií apod.
 • Nabídka specializovaných školících a vzdělávacích služeb, kombinovaných s vedením při praktické aplikaci, koučinkem a výše popsaným poradenstvím.
 • Zajišťování zdrojů pro rozvoj firem a podpora při jednání s investory. VTP nemá za cíl poskytovat firmám potřebné finanční zdroje na jejich rozvojové a inovační aktivity, v jeho zaměření je spíše poskytovat potřebné poradenství, kde potřebné zdroje získat. Výjimkou budou pouze jednoduché finanční nástroje zaměřené na podporu spolupráce mezi aplikační sférou a výzkumem.

 

Fotogalerie