Česky    English
Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Home
Inovace
Lidské zdroje
Pro podnikatele
Obchodní snídaně
Vynechat navigační odkazy
Aktuality
Inovační vouchery
RIS 3
Pakt zaměstnanosti
Projekty / Aktivity
Pro studenty a školy
Dokumenty
Kontakty
Odkazy
RSK
Kontaktní místo
YouTube
Motivační videa
CluStrat - Posílení inovací 

CluStrat

 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále jen KARP) se v rámci Cíle 3, OP Nadnárodní spolupráce Central Europe, stala projektovým partnerem mezinárodního strategického projektu Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a mezisektorových témat (akronym CluStrat). Spolu s Karlovarským krajem v roli asociovaného partnera se KARP společně s dalšími 17 financujícími partnery z 8 zejména středoevropských zemí podílí na mapování klastrového potenciálu a dialogu se zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Hlavním partnerem zodpovědným za řízení projektu a koordinaci aktivit je německý subjekt Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation GmbH. Na projekt byl vyčleněn rozpočet 3,7 Mil. EUR (z toho 2,9 Mil. EUR z ERDF). Doba realizace projektu je říjen 2011 až listopad 2014.

Mezi hlavní aktivity a nástroje projektu patří strategický dialog se zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální, národní a mezinárodní úrovni, regionální a národní setkání a organizace expertních workshopů, na kterých budou projednány závěry mapování a doporučení vhodných opatření pro národní koncepce a politiky v rámci každé partnerské země. 1. kolo národního dialogu bylo v Karlovarském kraji zahájeno 1. Regionálním setkáním a expertním workshopem dne 12.03.2012 v Golf Club v Sokolově, které bylo všemi zástupci tzv. triple helix (místní samospráva, podnikatelská a akademická sféra), hodnoceno velmi pozitivně, neboť na něm došlo k přínosné výměně informací mezi zúčastněnými a objevila se nová témata, která budou diskutována na dalších setkáních.

Další důležitou aktivitou projektu je zejména zmapování „nově vznikajících“ technologií a nových inovačních služeb reagujících na současné socio-ekonomické potřeby společnosti. Mezi ně patří např. stárnutí populace, udržitelný růst vznikajících hospodářských sektorů a odvětví, schopnost přenosu technologií mezi obory, rozpoznání regionálních „zárodků“ inovací, které obohatí a propojí tradiční odvětvové klastry širokou škálou nových oborů zahrnujících sociální služby, péči o zdraví, udržitelné materiály, nanotechnologie, „zelené“ technologie, logistiku a dopravu.

Jde o ojedinělý projekt, který může být přínosem nejen pro Karlovarský kraj ale také pro celou klastrovou politiku ČR, neboť v současné době lze v ČR podporovat zatím pouze klastrové iniciativy z oborů zpracovatelského průmyslu a ICT. Podpora klastrů zaměřených na služby zcela chybí.

Stěžejním výstupem projektu bude v konečné fázi implementace společných politik a strategií v souvislosti s vytvořením nových klastrových konceptů a klastrové spolupráce na území jednotlivých států střední Evropy. Na základě monitorování, výsledků analýz a konečných výstupů pilotních akcí bude v konečné fázi projektu sestaven jednotný akční plán, který bude podkladem pro vytvoření rozvojových strategií v rámci klastrových politik partnerských zemí CE.

Tématické zaměření projektu a pracovní balíčky
Po 1. mezinárodním strategickém dialogu, které se uskutečnil v prosinci 2011, byly vybrány partnery projektu CluStrat k mapování a vytvoření rozvojové strategie následující odvětví a obory:

VZNIKAJÍCÍ ODVĚTVÍ
Aktivní stárnutí
Udržitelný rozvoj/Green Economy
Udržitelná/Inteligentní mobilita

PRŮŘEZOVÉ OBORY
Internacionalizace
Technologie a transfer technologií
Gender v oblasti inovací/diverzita

PRACOVNÍ BALÍČKY
Management a koordinace
Komunikace a šíření informací (Expertní zpráva)
Nastavení politického dialogu (Regionální a Národní setkání - viz. aktuality)
Mapování klastrového potenciálu
Strategický rozvoj, nové klastrové koncepce (Regionální zpráva)
Implementace pilotních akcí (Studie na zjištění klastrového potenciálu v KK)

Regionální a národní dialogy

První kolo národního dialogu (březen – květen 2012)
- Regionální setkání a expertní workshop (03/2012 - Sokolov) - zápis
- Expertní workshop (06/2012 - Skalka u Chebu) - zápis
- Národní konference (10/2012 - Praha) - zápis

Druhé kolo národního dialogu (září – březen 2013)
- Národní konference (10/2012 - Praha) - zápis
- Regionální setkání (03/2013 - Cheb) - zápis

Třetí kolo národního dialogu (květen – červenec 2013)
- Regionální setkání (06/2013 - Karlovy Vary)
- Národní konference (06/2013 - Karlovy Vary) - zápis pro regionální setkání i národní konferenci

Čtvrté kolo národního dialogu (leden – červen 2014)
- Expertní workshop (01/2014 - Karlovy Vary) - zápis 
- Regionální setkání a expertní workshop (04/2014 - Karlovy Vary) - zápis
- Národní konference (06/2014 - Praha)

Konference a mezinárodní dialogy CluStrat

Úvodní konference (12/2011) - Německo
- definice zájmových oborů, stanovení cílů, aktivit a výstupů projektu, komunikační platformy

Mezinárodní dialogy
- Polsko (04/2013)
- Maďarsko (09/2013)
- Slovinsko (06/2014)

Průběžná konference (02/2014) - Belgie
- shrnutí výstupů z národních a regionálních dialogů, analýz a mapování, diskuse o společné strategii a nástrojích na její implementaci

Závěrečná konference (09/2014) - Itálie
- prezentace výstupů projektu, celkové vyhodnocení projektu, navržení vhodných pokračovacích aktivit případně návazných projektů (2014+), mediální výstupy

Další informace o průběhu projektu včetně informací o partnerech budou průběžně aktualizovány na těchto webových stránkách. Od dubna 2012 jsou již také k dispozici webové stránky projektu.

Vedoucí partner projektu:
Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation (Německo)

Financující partneři:
Clusterland Oberösterreich (Rakousko)
Národní klastrová asociace (ČR)
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. (ČR)
Saxony Economic Development Corporation (Německo)
Hungarian Pole Programme Office (Maďarsko)
Hungarian Public Company for Regional Development and Town Planning (Maďarsko)
Central Transdanubian Regional Development Agency (Maďarsko)
Friuli Innovazione (Itálie)
Piedmont Region – Department for Innovation (Itálie)
Veneto Region (Itálie)
Polish Chamber of Commerce (Polsko)
Lower Silesian Voivodeship (Polsko)
Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring Co. (Polsko)
Public Agency for technology of the Republic of Slovenia (Slovinsko)
Národní agentura pro rozvoj malých a středních podniků (Slovensko)
Slovenská klastrová unie (Slovensko)
Klastry (Slovensko)

Asociovaní partneři:
Banskobystrický samosprávny kraj (Slovensko)
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Německo)
Jagiellonian Center of Innovation Ltd. (Polsko)
Karlovarský Kraj (ČR)
Malopolska Regional Development Agency (Polsko)
Ministry of Economic Development and Technology (Slovinsko)
PPV Knowlegde Networks (Ukrajina)

Ke stažení:
CluStrat Newsletter
CluStrat leták 
Souhrn pilotní akce
Závěrečná tisková zpráva projektu
Závěrečná zpráva z diseminační konference
Závěrečná Národní zpráva

Foto: Susanne Baur, Kick-off konference, Stuttgart, 14.-15.12.2011

Fotogalerie

 

Projekt „CluStrat“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE.